Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porównawcza instytucjonalnych rozwiązań

Olga NawrockaAktualności

20 listopada br. Sejmie RP odbyła się niezwykle ważna konferencja naukowa Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porównawcza instytucjonalnych rozwiązań.

Ideą konferencji było przedstawienie poszczególnych rozwiązań instytucjonalnych i złożoności problematyki dotyczącej rehabilitacji oraz rewalidacji szeroko pojmowanej, a realizowanej przez wiele instytucji.

Bardzo dziękuję wszystkim prelegentom oraz gościom za obecność i niezwykle interesujący głos w sprawie.

Link do wysłuchania referatów:

Link do strony

Panel dyskusyjny – Moderator Małgorzata Wypych – Poseł na Sejm RP
Adam Abramowicz – Poseł na Sejm RP – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
Grzegorz Błażewicz – zastępca Rzecznika Praw Pacjenta
Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna – Narodowa Rada Rozwoju – Koordynator Sekcji ,,Ochrona Zdrowia”
Dorota Habich – p.o. Prezesa Zarządu, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych
Andrzej Jacyna – p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Bogumił Kanik – Fundacja Pogranicze Bez Barier
Nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP – Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Dr n. prawnych – Tomasz Lasocki – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Jan Filip Libicki – Senator RP – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych
Dr hab. Jacek Męcina, prof. UW – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – Instytut Polityki Społecznej – Uniwersytet Warszawski
Krzysztof Michałkiewicz – Poseł na Sejm RP, Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Józefa Szczurek-Żelazko – Poseł na Sejm RP, Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Moderatorzy: Prof. dr hab. Anna Gołębiowska, dr n. prawnych Marek Woch
11.45-11.55
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska – Konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacja medyczna. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher
Rehabilitacja, jako ogół działań, które mają za zadanie przywrócenie pacjenta społeczeństwu
11.55-12.05
Dr hab., prof. UE Wiesław Koczur – Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
Rehabilitacja kompleksowa w procesie restytucji zdolności do pracy
12.05-12.15
Prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka
Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego
Dr hab. Joanna Bugajska, prof. CIOP-PIB
Struktura modelu kompleksowej rehabilitacji oraz blaski i cienie jego wdrożenia
12.15-12.25
Dr hab., prof. KUL Wojciech Otrębski – Kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji 
w Instytucie Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Rehabilitacja kompleksowa – źródła i zasady realizacji
12.25-12.45 Przerwa kawowa
12.45-12.55
Prof. zw. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski – Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji
Polska Szkoła Rehabilitacji
12.55-13.05
Piotr Wasilewski – Dyrektor Departamentu Zdrowia – Najwyższa Izba Kontroli
Dostępność i finansowanie rehabilitacji leczniczej
13.05-13.15
Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk – Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów 
Zorientowana na cel fizjoterapia w procesie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej
13.15-13.25
Dr n. med. Marek Kiljański – Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Procedury fizjoterapeutyczne czy leczenie
13.25-13.35
Dr hab. n. med. Jacek Durmała – Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Ograniczenia rehabilitacji medycznej
13.35-13.45
Dr n. med. Andrzej Gabryel – Med-Consulting Olsztyn
Czy można zmienić rolę sanatoriów w terapii pacjenta?
13.45-13.55
Dr Greta Kanownik – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Integracja przepisów prawa, kluczem do rozwoju kompleksowej rehabilitacji w Polsce?
13.55-14.05
Dr Marek Roland, Kanada/Polska – Centrum Medyczne Verde Warszawa
Medycyna Holistyczna w profilaktyce i rehabilitacji
14.05-14.15
Dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej,
Gdański Uniwersytet Medyczny
R. pr. Paulina Roicka-Gruca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Dr hab. n. med. Dominika Szalewska, Klinika Rehabilitacji, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kompleksowa rehabilitacja powypadkowa – wyzwania dla zarządzania instytucji
zabezpieczenia społecznego i jednostek samorządu terytorialnego w świetle
doświadczeń międzynarodowych
14.15-14.25
Robert Krzemiński – Prezes zarządu Fundacji Zobaczyć Morze im. Tomka Opoki 
Weryfikacja samodzielności i integracja zespołowa na rejsach „Zobaczyć Morze”, jako wstęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niewidomych
14.25-14.35
Peter Nowak – Państwowa Kasa Chorych Niemcy – BKK VBU 
Czy warto zainwestować w indywidualną bardziej zaawansowaną i intensywną, a co za tym idzie, droższą terapię w wybranych przypadkach uwzględniając, że nie każda osoba będzie mogła z tego skorzystać?
14.35-14.45
Stanisław Maćkowiak – Prezes zarządu Federacji Pacjentów Polskich
Rehabilitacja społeczna i zawodowa w kontekście działań organizacji pacjenckich
14.45-14.55
Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH,
Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
Ciągłość i kompleksowość rehabilitacji z perspektywy zdrowia publicznego
14.55-15.10
Elżbieta Neroj – Radca generalny – Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego,
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Działania o charakterze rehabilitacyjnym w systemie oświaty
15.10-15.20
Maciej Rosiński – Departament Sportu dla Wszystkich, Ministerstwo Sportu 
i Turystyki
Stanisław Handerek – członek Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych, Prezes Stowarzyszenia Integracyjnego EURBESKIDY
Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych
15.20-15.30
Dominik Dziurda – Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Zbigniew Tytko – p.o. Kierownika Działu Analiz i Oceny Świadczeń Opieki Zdrowotnej 
w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji
Aktualna sytuacja i możliwe kierunki zmian w obszarze rehabilitacji leczniczej
15.30-15.40
Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju
Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w PO WER w kontekście Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
15.40-15.50
Adw. Roland Szymczykiewicz – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zwrot kosztów rehabilitacji dla pokrzywdzonego w procesie karnym
15.50-16.00
Wojciech Wiśniewski – Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa
Dostęp do rodzajów onkologicznych świadczeń zdrowotnych w Polsce – skutki zdrowotne 
i społeczne
16.00-16.10 
Aleksandra Rudnicka – Redaktor Naczelna Głosu Pacjenta Onkologicznego
Rehabilitacja onkologiczna z perspektywy pacjentów